Arcos Hydraulik AB

Er cylindertillverkare sedan 1947

Policys

 

Arbetsmiljöpolicy

Arcos målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv. Det skall vara en bra balans mellan människa, maskin och organisation.

 

· Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.

· Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.

· Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.

· Vi har valt att utveckla vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.

 

Kvalitetspolicy

Vi skall vara ledande inom vår bransch med avseende på att marknadsföra, tillverka och renovera hydrauliska cylindrar. Vår kundkrets är kvalificerade och kvalitetsmedvetna, de ställer höga krav på prestanda, funktion, kvalitet och pris.

Därmed är en grundförutsättning för vårt företags lönsamhet och fortlevnad, att våra produkters kvalitet och pris ligger på en konkurrenskraftig nivå.

 

För att säkerställa detta skall vi tillsammans:

· Leverera produkter till av kunden förväntad kvalitet, pris och service

· Tillsammans följer vi nollfelsprincipen och arbetar med ständiga förbättringar i alla led, genom noggrann analys och faktabaserade beslut

· Vi har fastställda och mätbara kvalitetsmål som regelbundet följs upp och revideras

· Våra kompetenta medarbetare är medvetna om våra kunders höga krav och bidrar aktivt till att uppnå kundens krav och företagets kvalitetsmål.

· Säkerställer våra kunders krav på kvalitet och service genom ett starkt engagemang från företagets ledning

· Att uppfylla lag - och myndighetskrav är en självklarhet

 

Miljöpolicy

Arcos Hydraulik AB medverkar i våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla produkter som klarar industridrift och krävande miljöer och därmed en produktionsmiljö med god miljöprestanda genom färre driftavbrott.

 

• Vid konstruktion av produkter och val av produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter utifrån de krav som ställs på aktuell produkt.

• Vi strävar efter en produktion med produkter som uppfyller produktspecifikation och låg kassation.

• Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

• Vi följer gällande lagar för att förebygga utsläpp.

• Vi källsorterar avfall.

• För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.

• Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

• Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

 

Bli en av våra nöjda kunder

Ansvar | Samarbete | Tydlighet

KONTAKT


Teknikergatan 5
SE-781 70 Borlänge
SWEDEN

Phone +46 (0)243 - 820 75
Fax +46 (0)243 - 102 82
E-mail email@arcos.se